Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa E - Suplay ng tubig, dumi sa alkantarilya, pamamahala ng basura at mga aktibidad sa paglulunas (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


Suplay ng tubig, dumi sa alkantarilya, pamamahala ng basura at mga aktibidad sa paglulunas