Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg16 - Itaguyod ang mapayapa at napapaloob na mga lipunan para sa pananatiling pag-unlad, magbigay ng daan sa hustisya... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg16 - Itaguyod ang mapayapa at napapaloob na mga lipunan para sa pananatiling pag-unlad, magbigay ng daan sa hustisya para sa lahat at magtayo ng epektibo, may pananagutan at nakapaloob na mga institusyon sa lahat ng antas
[[/tab]]
[[tab Lahat ng mga layunin]]