Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg14 - Pangangalaga at pagpapanatiling paggamit ng mga karagatan, dagat at pandagat na mga mapagkukunan para sa... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg14 - Pangangalaga at pagpapanatiling paggamit ng mga karagatan, dagat at pandagat na mga mapagkukunan para sa napapanatiling kaunlaran
[[/tab]]
[[tab Lahat ng mga layunin]]