Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg10 - Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at sa mga bansa (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg10 - Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at sa mga bansa
[[/tab]]
[[tab lahat ng mga layunin]]