Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg5 - Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng kababaihan at babae (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg5 - Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng kababaihan at babae
[[/tab]]
[[tab lahat ng mga layunin]]