Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg2 - Tapusin ang kagutuman, makamit ang seguridad ng pagkain at pinabuting nutrisyon, at itaguyod ang napapanatiling agri. (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg2 -Tapusin ang kagutuman, makamit ang seguridad ng pagkain at pinabuting nutrisyon, at itaguyod ang napapanatiling agrikultura
[[/tab]]
[[tab lahat ng mga layunin]]