Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #sdg1 - Tapusin ang kahirapan sa lahat ng mga anyo nito sa lahat ng dako (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#sdg1 - Tapusin ang kahirapan sa lahat ng mga anyo nito sa lahat ng dako
[[/tab]]
[[tab Lahat ng mga layunin]]