Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa Mga aktibidad sa ekonomiya (#Isic - #b4sdgs) (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


Ang mga negosyo ay nagpapatakbo sa lahat ng mga sektor na nakalista sa ibaba. Gumamit ng hashtag ng sektor upang magbahagi ng pinakamahusay na kasanayan sa daan patungo sa napapanatiling mga layunin sa pag-unlad (#SDGs).