Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic98 - Hindi naiiba na mga kalakal-at mga serbisyo-paggawang aktibidad ng mga pribadong sambahayan para sa pansariling... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic98 - Hindi naiiba na mga kalakal-at mga serbisyo-paggawang aktibidad ng mga pribadong sambahayan para sa pansariling paggamit