Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic8230 - Organisasyon ng mga kombensiyon at palabas sa kalakalan (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic8230 - Organisasyon ng mga kombensiyon at palabas sa kalakalan