Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic65 - Insurance, reinsurance at pagpopondo ng pensiyon, maliban sa sapilitang seguridad sa lipunan (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic65 - Insurance, reinsurance at pagpopondo ng pensiyon, maliban sa sapilitang seguridad sa lipunan