Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic6110 - Aktibidad ng mga naka kawad na telekomunikasyon (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic6110 - Aktibidad ng mga naka kawad na telekomunikasyon