Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic60 - Mga pagprograma at pagsasahimpapawid na aktibidad (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic60 - Mga pagprograma at pagsasahimpapawid na aktibidad