Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic59 - Paggalaw ng larawan, video at telebisyon na programa sa produksyon, pag rekord ng tunog at mga aktibidad sa... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic59 - Paggalaw ng larawan, video at telebisyon na programa sa produksyon, pag rekord ng tunog at mga aktibidad sa paglalathala ng musika