Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic4610 - Pakyawan sa pagbayad o batayan sa kontrata (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic4610 - Pakyawan sa pagbayad o batayan sa kontrata