Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic3530 - Pamamahagi ng pasingawan at airkon (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic3530 - Pamamahagi ng pasingawan at airkon