Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic3020 - Paggawa ng mga lokomotibo na riles at mga paggulong na kalakal (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic3020 - Paggawa ng mga lokomotibo na riles at mga paggulong na kalakal