Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2817 - Pagyari ng makinarya at kagamitan sa opisina (maliban sa mga kompyuter at kagamitan sa paligid) (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2817 - Pagyari ng makinarya at kagamitan sa opisina (maliban sa mga kompyuter at kagamitan sa paligid)