Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2815 - Ang paggawa ng mga hurno, pugon at mga mitsero ng pugon (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2815 - Ang paggawa ng mga hurno, pugon at mga mitsero ng pugon