Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2811 - Ang paggawa ng mga makina at turbina, maliban sa sasakyang panghimpapawid, sasakyan at pang-ikot na makina (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2811 - Ang paggawa ng mga makina at turbina, maliban sa sasakyang panghimpapawid, sasakyan at pang-ikot na makina