Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2710 - Paggawa ng mga de-koryenteng motor, dyenerator, transpormer at pamamahagi ng kuryente at kontrol ng aparato (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2710 - Paggawa ng mga de-koryenteng motor, dyenerator, transpormer at pamamahagi ng kuryente at kontrol ng aparato