Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2513 - Paggawa ng mga pasingawan ng dyenerator, maliban sa gitnang pagpainit ng mga mainit na pakuluan ng tubig (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2513 - Paggawa ng mga pasingawan ng dyenerator, maliban sa gitnang pagpainit ng mga mainit na pakuluan ng tubig