Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2512 - Paggawa ng mga tanke, imbakan at lalagyan ng metal (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2512 - Paggawa ng mga tanke, imbakan at lalagyan ng metal