Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2396 - Pagputol, paghubog at pagtatapos ng bato (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2396 - Pagputol, paghubog at pagtatapos ng bato