Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2211 - Paggawa ng goma na gulong at tubo; pagbabalik at pagbuo ng goma na gulong (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2211 - Paggawa ng goma na gulong at tubo; pagbabalik at pagbuo ng goma na gulong