Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2030 - Paggawa ng mga hibla na sintetiko (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2030 - Paggawa ng mga hibla na sintetiko