Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic2023 - Paggawa ng sabon at detergents, paglilinis at paghahanda ng pagpapakintab, pabango at paghahanda sa banyo (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic2023 - Paggawa ng sabon at deterhente, paglilinis at paghahanda ng pagpapakintab, pabango at paghahanda sa banyo