Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic1701- Paggawa ng sapal, papel at karton (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic1701 - Paggawa ng sapal, papel at karton