Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic1629 - Paggawa ng iba pang mga produkto ng kahoy; paggawa ng mga artikulo ng tapon, dayami at mga materyales... (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic1629 - Paggawa ng iba pang mga produkto ng kahoy; paggawa ng mga artikulo ng tapon, dayami at mga materyales na may tirintas