Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic1623 - Paggawa ng mga kahoy na lalagyan (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic1623 - Paggawa ng mga kahoy na lalagyan