Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic1311 - Paghahanda at pag-ikot ng mga hibla ng tela (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic1311 - Paghahanda at pag-ikot ng mga hibla ng tela