Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic1030 - Pagproseso at pagpreserba ng prutas at gulay (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic1030 - Pagproseso at pagpreserba ng prutas at gulay