Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic0721 - Pagmimina ng uranium at thorium ores (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic0721 - Pagmimina ng uranium at thorium ores