Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic06 - Ekstraksyon ng krudo petrolyo at natural na gasolina (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic06 - Ekstraksyon ng krudo petrolyo at natural na gasolina