Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic05 - Pagmimina ng karbon at uling (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic05 - Pagmimina ng karbon at uling