Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic0144 - Pagpapalaki ng mga tupa at kambing (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic0144 - Pagpapalaki ng mga tupa at kambing