Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic0141 - Pagpapalaki ng mga baka at kalabaw (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic0141 - Pagpapalaki ng mga baka at kalabaw