Ang nilalaman ng pahinang ito ay lumipat sa #isic0113 - Ang pagtubo ng mga gulay at melon, ugat at gulay sa ilalim ng lupa (http://tgl.wiki) (http:// lamang).


Mangyaring tanggapin ang aming mga paghingi ng paumanhin para sa abala.


#isic0113 - Ang pagtubo ng mga gulay at melon, ugat at gulay sa ilalim ng lupa